onsdag 5 november 2008

Äldre av vår tid - Vår tids äldre


Upptäckte att

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd gjort sig kända igen.
Det är med skam man måste erkänna att man tillhör denna stadsdel.
För det nya kändisskapet går att hitta på JOs hemsida under beslut.
(JOs beslut)

""Anmälan mot Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i Stockholms kommun angående handläggningen av ett ärende om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, i form av hemhjälp; m.m.""


Låter kanske inte så illa kanske men innehållet är desto värre och att bara det att stadsdelen dyker upp på justie ombudsmannens hemsida är eg hemskt nog.


Att stadsdelen struntar i barn, psyksjuka och nu även äldre är för mig skrämmande.
Var ska man flytta för att kunna få hjälp den dagen man behöver?
Vem vågar bli pensionär i den här stadsdelen?

""Kommunen har enligt 2 kap. 2 § SoL det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Av lagen framgår vidare att socialnämnden har ett särskilt ansvar för vissa grupper av människor, bl.a. äldre. Socialnämnden ska enligt 5 kap. 5 § SoL verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Enligt 5 kap. 6 § SoL ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.""


""Det aktuella ärendet rör stödinsatser till B.L. som är en äldre kvinna med en demenssjukdom. Stadsdelsnämnden har därför enligt vad som redogjorts för ovan ett särskilt ansvar för att hennes behov av stöd och hjälp ska kunna tillgodoses.""


Hur kan en stadsdel bara strunta i att ta hand om en demens sjuk kvinna?


""Beslutet om hemhjälp upphörde att gälla den 31 december 2006. Ingenting i ärendet tyder på att B.L:s behov av hjälp då skulle ha minskat. Det kom dock, trots initiativ från stadsdelsförvaltningens sida, inte någon ansökan från B.L. om fortsatt bistånd. Orsaken synes ha varit att förvaltningen och M.L. inte kom överens i vissa frågor om "anhöriganställningen" och att M.L. därför inte ville medverka till att en ny ansökan gjordes. Detta har emellertid inte inneburit att nämnden utan vidare kunde avsluta ärendet rörande B.L. Jag finner det därför högst otillfredsställande att kontakten med B.L. upphörde på det sätt som skedde.""


Det är för mig inte bara "otillfredsställande" det är skandal att aånt här får ske.
Att vägra hjälpa dem allra svagaste i samhället gör att man skäms.


JOs svar:
""Enligt min mening borde nämnden efter en tid ha följt upp ärendet och eventuellt ha övervägt om det fanns skäl att aktualisera frågan om förordnande av god man för B.L. eftersom hon inte på egen hand syntes kunna tillvarata sina intressen (jfr 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen, 2001:937).
Jag förutsätter att stadsdelsnämnden, om den inte redan har gjort det, försöker klarlägga om B.L. har behov av insatser från socialtjänstens sida.""

Jag förutsätter att något mer än bara klarläggning skett i det här specifika ärendet utan att det vidtagits åtgärder för att sådant här inte kan ske!
För jag vill kunna se dem gamla i ögonen när jag håller upp dörren för dem till affären.Metro-Teknik - Fattig-pension


Jag tycker man borde göra en undersökning och fråga folk hur mycket bättre dem fått det för den sänkta 50 öringen i skatt.
Den 50 öringen som kunde gjort livet så mycket bättre för utsatta barn, demens sjuka och hemlösa.

Statens finanser blir sämre/AB

Mvh

m00ns

Mer intressant
Knuff/pension

Bloggar jag följer:
Ett hjärta rött
Alliansuppropet
Oscar.s

Skillnad mellan retorik och praktik i moderat politik

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Mer från mig:
Barn av vår tid - Liv
Vad ska det bli av barnen av vår tid?
Hell-O-Win Hur illa får Det Bli?

Skillnad mellan retorik och praktik i moderat politik

Liten uppdatering:
Kikade på stadsdelnämndens mötes protokolls hemsida
saknas fortfarande protokollet från senaste mötet. 23-10-08
Stadsdelsnämnden
Socialtjänstnämden
midsummer.moon.mp3

Inga kommentarer: